Indiánské teepee

Ubytování červen - září
2

tee-pee

Indiánské týpí je velký nevytápěný kruhový stan vhodný pro malé i velké dobrodruhy.

Zvířata povolena

Fotogalerie

 • Prostorné indiánské týpí je vybaveno pěti dřevěnými rošty, na které si položíte vlastní spacáky a karimatky. Prostor pojme i více než 5 lidí - další osoby mohou nocovat na zemi, ale je to na úkor prostoru. Cena na noc je za celé týpí bez ohledu na počet osob, které jej obývají. 

 • Orientační ceník ubytování (2024)

  TEE-PEE 2024

  jaro/podzim

  letní prázdniny

  Stan za 1 noc

  470 - 550 Kč

  800 - 825 Kč

  Poplatek za psa, kočku a jiné

  45 - 65 Kč

  75 - 95 Kč

  Rekreační poplatek obci

  30 Kč / osoba

  30 Kč / osoba

  Ceny jsou uvedeny za 1 noc včetně DPH (orientační rozmezí v daném období). Kompletní ceník ubytování v kempu s přesnými cenami v jednotlivých měsících stáhnete zde (PDF). Částku za chatu v konkrétním termínu také snadno zjistíte v našem rezervačním systému.

 • Plocha, na níž najdete tee-pee (na mapě má každé svou ikonu) je podbarvena žlutě:

   Podrobná mapa kempu
  1. Tento provozní a ubytovací řád (dále jen „řád“) vychází z obecně závazné vyhlášky č.1/2010 obce Karlovice a vztahuje se na ubytování a pobyt v Autocampu Sedmihorky, v.o.s. Řád je závazný pro všechny hosty a návštěvníky kempu.

  2. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím a podepsáním účtenky prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem kempu či pracovníkem Security bez náhrady finančních prostředků. Rovněž vozidlo takto vykázaného hosta bude odtaženo z areálu na jeho náklady.

  3. Autocamp Sedmihorky může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host službu konajícímu pracovníkovi Autocampu ihned po příchodu svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Recepční Autocampu vystaví ihned při nástupu hosta platný doklad o úhradě poskytovaných služeb (účtenku), který zároveň slouží jako ubytovací průkaz. Doklad musí obsahovat číslo chaty (stanu, karavanu), ceny za jednotlivé položky, popřípadě za další poskytované služby.

  4. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu při předložení směnovým recepčním. Ceník přechodného ubytování a ostatních služeb je k dispozici v recepci.

  5. Za předčasně ukončený pobyt peníze nevracíme.

  6. Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.

  7. V době od 23.00 hodin do 6.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Karlovice!!! V době od 23.00 hodin do 6.00 hodin je příjezdová brána UZAVŘENA.

  8. V Autocampu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

  9. Směnový recepční Autocampu určí hostovi chatu či ukáže místo pro postavení stanu nebo karavanu. Host je povinen respektovat zákaz stavění stanů a přístřešků mimo vyhrazená místa pro stany. Platí zákaz stavění přístřešků a stanů mezi chatkami.

  10. Na základě objednávky (telefonické či písemné) je hostovi rezervováno ubytování nejdéle do 17.00 hod. dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být výslovně předem dohodnuta. Lhůta pro ubytování počíná od 15.00 hod. dohodnutého dne.

  11. Host má právo chatu užívat po dobu, kterou si sjednal s recepcí, a kterou řádně uhradil. Poslední den pobytu je host povinen uvolnit chatu a předat klíče zpět na recepci Autocampu nejpozději do 10.00 hodin dopoledne. Uvolní-li host chatu až po 10.00 hod., může mu směnový recepční Autocampu naúčtovat pobyt i za následující den.

  12. Hosté s karavany na karavanových stáních jsou povinni opustit areál do 11:30, hosté s vlastními stany a automobily pak do 14:00. Host, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.

  13. Host, který požaduje ubytování před desátou hodinou dopolední a chata nemohla být z tohoto důvodu předešlou noc pronajata, platí ubytování i za celou předcházející noc.

  14. Pokud je host ubytován v sedmilůžkové chatě typu Karina či Flora, nebo v mobilním domku, je povinen v den příjezdu zkontrolovat si inventární seznam, který je v každé chatě vyvěšený a zjištěné rozdíly ihned nahlásit v recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.

  15. Host je povinen vždy při opuštění chaty uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypojit ledničku, zavřít okna a dveře.

  16. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu směnový recepční Autocampu, pokud je možné (vzhledem k následujícím rezervacím) vyhovět, nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován.

  17. Objedná-li si host předem dvoulůžkovou chatu a je mu objednávka potvrzena, bude mu účtována cena pouze za dvoulůžkovou chatu i v případě, že ho směnový recepční Autocampu ubytuje ve vícelůžkové chatě. Tato zásada platí i při potvrzení objednávky na třílůžkovou chatu, jestliže je návštěvník ubytován v chatě s více lůžky (nevztahuje se na chaty Karina a Flora).

  18. Autocamp může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

  19. Hostům je zakázáno umísťovat do chat jízdní kola, pro jejichž úschovu je vyhrazena úschovna kol, která je pojištěna! Pokud bude host přistižen, že kolo do chaty umístil, je povinen uhradit pokutu ve výši 500 Kč. Nebude-li chtít host pokutu uhradit, má Autocamp právo předčasně jeho pobyt ukončit bez náhrady finančních prostředků.

  20. V chatách nebo společenských prostorách Autocampu nesmí host bez souhlasu vedení Autocampu přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.

  21. Poškozování trávníku, např. za účelem usazení karavanu, či ohraničení stanu příkopem, nebo jiným způsobem není dovoleno.

  22. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav a nahlásí při ubytování identifikační číslo zvířete. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Přístup psů na pláž je zakázán. Zakázáno je i koupání a mytí psů v rybníku ze strany Autocampu Sedmihorky! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. V celém areálu jsou rozmístěny igelitové pytlíky a koše pro tento účel.

  23. V Autocampu může host přijímat neubytované osoby (návštěvy) pouze v době od 8.00 hod. do 23.00 hod.

  24. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v chatách a ostatních společenských prostorách Autocampu.

  25. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech Autocampu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů)

  26. V areálu je zakázáno vysílat vlastní rádiový signál v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz a dále na frekvenci PMR 446- Personal Mobile Radio na 446 MHz z vlastních zařízení (např. radiostanice, vysílačky WIFI routeru, či vytváření vlastních WI-FI hotspot řešení)

  27. V areálu platí zákaz létány s drony a pouštění motorových lodí na rybníku Bažantníku.

  28. V případě onemocnění či zranění hosta zajistí směnový recepční Autocampu lékařskou pomoc či případný převoz do nemocnice.

  29. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku Autocampu Sedmihorky odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

  30. Do areálu Autocampu Sedmihorky je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a parkovat pouze na vyhrazených místech, jinak provozovatel za škody neručí. Neubytovaným osobám je vjezd do areálu zakázán (platí v měsících červenec a srpen). Zejména se zakazuje parkovat vozidla u chatek. Projíždění, používání zvukových signálů a ponechávání motorů v běhu bezdůvodně není dovoleno.

  31. V areálu platí zákaz bezdůvodného pohybu motorových a elektrických vozidel (čtyřkolky, motorky, traktory, auta apod.) s výjimkou příjezdu a odjezdu z areálu. Zákaz platí i pro dětská elektrická a motorová vozítka.

  32. Případné opravy motorových vozidel je možné provádět se souhlasem vedení Autocampu, a to pouze na určeném místě. Mytí motorových vozidel v areálu kempu je zakázáno!

  33. Autocamp Sedmihorky nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem Autocampu Sedmihorky. Autocamp Sedmihorky zodpovídá pouze za věci, které převzal do úschovy (peníze, klenoty či jiné cennosti). Žádná plocha v areálu Autocampu Sedmihorky není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídána; Autocamp Sedmihorky tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.

  34. Autocamp Sedmihorky je umístěn v Chráněné krajinné oblasti. Kácení lesního porostu či jiné poškozování přírody je přísně zakázáno. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech.

  35. Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.

  36. Koupání v rybníku Bažantník je povoleno. Koupání je na vlastní nebezpečí. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví. Voda je pravidelně monitorována ZÚ v Liberci.

  37. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu Autocampu Sedmihorky provozují hosté na vlastní nebezpečí. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

  38. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). Autocamp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

  39. Za děti v dětském koutku i za děti během prázdninových programů zodpovídají jejich rodiče.

  40. Stížnosti hostů či případné návrhy na zlepšení provozu Autocampu Sedmihorky přijímá směnový recepční.

  Tento provozní řád platí od 23.7.2021

Další možnosti ubytování