P R O V O Z N Í   A   U B Y T O V A C Í   ŘÁD

  1. Tento provozní a ubytovací řád (dále jen „řád“)vychází z obecně závazné vyhlášky č.1/2010 obce Karlovice a vztahuje se na ubytování a pobyt v Autocampu Sedmihorky, v.o.s. Řád je závazný pro hosty a návštěvníky kempu.
  2. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím účtenky prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto řádu, či neprokázání se platnou účtenkou, může být hostovi či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem kempu či pracovníkem Security bez náhrady finančních prostředků. Vozidlo takto vykázaného hosta bude odtaženo z areálu na jeho náklady.
  3.  V době od 23.00 hodin do 6.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Karlovice!!! V době od 23.00 hodin do 6.00 hodin je příjezdová brána UZAVŘENA!
  4. V Autocampu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
  5. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Přístup psů na pláž je zakázán. Zakázáno je i koupání a mytí psů v rybníku ze strany Autocampu Sedmihorky! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. V celém areálu jsou rozmístěny igelitové pytlíky a koše pro tento účel.
  6. Autocamp Sedmihorky může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host službu konajícímu pracovníkovi Autocampu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz (platný cestovní pas). Ubytovat je   možno i hosta, který má trvalé bydliště v místě Autocampu. Recepční Autocampu vystaví ihned při nástupu hosta platný doklad o úhradě poskytovaných služeb (účtenku), který zároveň slouží jako ubytovací poukaz. Doklad musí obsahovat číslo chaty (stanu, karavanu), ceny za jednotlivé položky, popřípadě za další poskytované služby.
  7. Při prodlužování a zejména při ukončení pobytu je host povinen předložit službu konajícímu směnovému recepčnímu platný ubytovací průkaz (účtenku).
  8. Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.
  9. Směnový recepční Autocampu určí hostovi chatu či může určit místo pro postavení stanu nebo karavanu je-li to z provozních důvodů nutné. Host je povinen respektovat zákaz stavění stanů mimo vyhrazená místa pro stany.
  10. Autocamp může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
  11. Na základě objednávky (telefonické či písemné) je hostovi rezervováno ubytování nejdéle do 17.00 hod. dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být výslovně předem dohodnuta. Lhůta pro ubytování počíná od 15.00 hod. dohodnutého dne.
  12. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu směnový recepční Autocampu, pokud je možné (vzhledem k následujícím rezervacím) vyhovět, nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován.
  13. V Autocampu může host přijímat neubytované osoby (návštěvy) pouze v době od 8.00 hod. do 23.00 hod.
  14. Objedná-li si host předem dvoulůžkovou chatu a je mu objednávka potvrzena, bude mu účtována cena pouze za dvoulůžkovou chatu i v případě, že ho směnový recepční Autocampu ubytuje ve vícelůžkové chatě. Tato zásada platí i při potvrzení objednávky na třílůžkovou chatu, jestliže je návštěvník ubytován v chatě s více lůžky (nevztahuje se na chaty Karina a Flora).
  15. Hostům je zakázáno umísťovat do chat, mobilhomů, rodinných stanů, stanů s podsadou a tee-pee jízdní kola. Pro jejich úschovu je vyhrazena pojištěná úschovna kol. Při porušení tohoto zákazu je host povinen uhradit pokutu ve výši 500 Kč. Nebude-li chtít host pokutu uhradit, má Autocamp právo předčasně jeho pobyt ukončit bez náhrady finančních prostředků.
  16. Host má právo chatu užívat po dobu, kterou si sjednal s recepcí a kterou řádně uhradil. Poslední den pobytu je host povinen uvolnit chatu a předat klíče zpět na recepci Autocampu nejpozději do 10.00 hodin dopoledne. Uvolní-li host chatu až po 10.00 hod., může mu směnový recepční Autocampu naúčtovat pobyt i za následující den.
  17. Host, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
  18. Host, který požaduje ubytování před desátou hodinou dopolední a chata nemohla být z tohoto důvodu předešlou noc pronajata, platí ubytování i za celou předcházející noc.
  19. V chatách nebo společenských prostorách Autocampu nesmí host bez souhlasu vedení Autocampu přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
  20.  V chatách, mobilhomech, rodinných stanech, tee-pee a stanech s podsadou je zakázáno kouřit. Zákaz platí i ve společných uzavřených prostorách kempu (kuchyňka, jídelna, sociální zařízení). Při porušení zákazu je host povinen uhradit pokutu ve výši 500 Kč. Nebude-li chtít host pokutu uhradit, má Autocamp právo předčasně jeho pobyt ukončit bez náhrady finančních prostředků.
  21.  V celé areálu Autocampu platí zákaz umisťování reklam všeho druhu, bez souhlasu vedení Autocampu.
  22. Pokud je host ubytován v sedmilůžkové chatě typu Karina či Flora, je povinen v den příjezdu zkontrolovat si inventární seznam, který je v každé chatě vyvěšený a zjištěné rozdíly ihned nahlásit v recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.
  23. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech Autocampu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).
  24. Host je povinen vždy při opuštění chaty uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, zavřít okna a dveře.
  25. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v chatách a ostatních společenských prostorách Autocampu.
  26. V případě onemocnění či zranění hosta zajistí směnový recepční Autocampu lékařskou pomoc či případný převoz do nemocnice.
  27. Vlastní ohraničování stanů příkopem nebo jiným způsobem není dovoleno! Zahrabávání kol karavanů za účelem vyrovnání karavanu není dovoleno. Vyrovnávání lze provádět pouze najížděcími klíny.
  28. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku Autocampu Sedmihorky odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši .
  29. Do areálu Autocampu Sedmihorky je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti, jinak provozovatel za škody neručí. Zejména se zakazuje parkovat vozidla u chatek. Projíždění, používání zvukových signálů a ponechávání motorů v běhu bezdůvodně není dovoleno.
  30. V areálu platí zákaz bezdůvodného pohybu motorových a elektrických vozidel (čtyřkolky, motorky, traktory, auta apod.) s výjimkou příjezdu a odjezdu z areálu. Zákaz platí i pro dětská elektrická a motorová vozítka.
  31. Případné opravy motorových vozidel je možné provádět se souhlasem vedení Autocampu a to pouze na určeném místě. Mytí motorových vozidel v areálu kempu je zakázáno!
  32. Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.
  33. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech!
  34. Autocamp Sedmihorky je umístěn v Chráněné krajinné oblasti. Kácení lesního porostu či jiné poškozování přírody je přísně zakázáno!
  35. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu při předložení recepčním. Ceník přechodného ubytování a ostatních služeb je k dispozici v recepci.
  36. Autocamp Sedmihorky nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem Autocampu Sedmihorky. Autocamp Sedmihorky zodpovídá pouze za věci, které převzal do úschovy (peníze, klenoty či jiné cennosti). Žádná plocha v areálu Autocampu Sedmihorky není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídána; Autocamp Sedmihorky tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.
  37. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu Autocampu Sedmihorky provozují hosté na vlastní nebezpečí. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
  38. Koupání v rybníku Bažantník je povoleno. Koupání je na vlastní nebezpečí. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví. Voda je pravidelně monitorována ZÚ v Liberci.
  39. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). Autocamp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Autocamp Sedmihorky nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
  40. Stížnosti hostů či případné návrhy na zlepšení provozu Autocampu Sedmihorky přijímá směnový recepční.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016                                                                                                                       Autocamp Sedmihorky, v. o. s.

 

Česky Deutsch English